Uwagi do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego – Paczkowo

Zgodnie z tym pismem z UMiG Swarzędz czeka do 29 marca 2024 roku na uwagi do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Swarzędz w tym Paczkowa. W związku z tym, że w Paczkowie nadal nie mamy części terenów objętych aktualnymi planami warto jak najszybciej zgłosić własne uwagi!

Dziś zgłosiłem następujące uwagi:

  • Dla terenów w południowej części Paczkowa tj. wypracowanego z Mieszkańcami Projektu Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego część B2 (projekt z sierpnia 2022 roku tj. aktualizacja wg. strony BIP.swarzedz.pl z dnia 01.12.2022r.) wnoszę o uwzględnienie wszystkich projektowanych zmian, w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z planem – poniżej
Plan gotowy do przekazania Radzie Miejskiej w Swarzędzu – jeszcze nie uchwalony
  • We wschodniej części Paczkowa wnoszę o ustanowienie przeznaczenia terenu działki 200/17 na tereny mieszkaniowe i w dolnej części wspomnianej działki na tereny mieszkaniowe z nieuciążliwymi usługami. Podział tych stref na wskazanej działce wyznaczałoby przedłużenie w linii prostej ul. Filtrowej. Pokazano na rysunku 1 poniżej.
Rysunek 1

Niestety w obecnym wstępnym Projekcie Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego część E, przedstawiono mapkę, gdzie tereny oznaczone kolorem zielonym projektowane były jako przemysłowe (Rysunek 2 – pochodzi z prezentacji UMiG Swarzędz jaka była przedstawiana podczas jednej z ostatnich Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Rysunek 2

Niestety obecnie proponowane rozwiązanie we wspomnianym wstępnym projekcie jest niedopuszczalne ponieważ tuż obok planowanej strefy przemysłowej znajdowałyby się działki z przeznaczeniem na tereny mieszkaniowe z usługami (działki geod. 200/18, 200/19, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13, 200/14). Teren odgradzający zielony nic w tym temacie by nie pomógł.

Poniżej zdjęcia z lotu ptaka ukazujące istniejące zabudowania i konieczność zmniejszenia proponowanej strefy przemysłowo-usługowej